Important KSC article MBD & PMI Test part

How to proceed

Kennisdeling om middels de juiste samenwerking te komen tot betere innovatie, dat was vanaf het begin al de gedachte voor het opstartte van een Knowledge Sharing Centre (KSC). Maar het vliegwiel ging niet lopen, kennis (delen) bleek een moeilijk item te zijn. Wat nu? Moeten we stoppen? Nee stoppen is geen optie, nadenken hoe het vliegwiel in gang gebracht kan worden was hetgeen we moesten doen.

Er werd een overleg gestart tussen Wesly Truijen [van RenewMyID], Rene van Ommeren [van Innovox & Partners] en Arno Sprengers [Initiatiefnemer van het KSC] om te bedenken hoe verder. Het moest anders dat was het beginpunt, maar wat is dan anders? Hoe krijg je een vliegwiel draaiende? Hoe krijg je oprechte samenwerkend bloeiend en waardevol?

Waarde maar vooral ook vertrouwen is belangrijk om tot het besef kennis borgen en delen te komen. Starten met delen was niet wat de stroom op gang zou brengen. Verschillende stappen waren nodig om tot ons einddoel te kunnen komen dat was duidelijk. Wesly kwam met het idee om te gaan werken met verschillende divisies die ieder hun eigen identiteit en doel nastreven en die middels elkaar aan te vullen ons zouden brengen tot een gezamenlijk einddoel.

Academy – Platform – Events – Projects zouden de divisies kunnen zijn die dit zouden kunnen bewerkstelligen:
Academy, is de divisie die bedrijven gaat helpen met meer begrip van kennis om van intern kennis borgen te komen tot extern kennis delen.
Platform, hier gaan we samenwerken om op zoek te gaan naar de juiste algemene informatie die noodzakelijk is voor het starten van goede innovaties.
Events, biedt hulp om bedrijven hun technieken te laten vertellen en zo middels enthousiasme kennisdeling te laten ontstaan.
Projects, zet kennis om naar voorbeelden. Van echte hardware projecten leer je nog altijd het snelste.

Veel werk was de uitkomst, nadenken over de doelen van verschillende divisies, nieuwe websites maken en inrichten, samenwerking zoeken met andere organisaties, zoeken van Innovators en leden, kortom veel werk. En nu schrijf ik dit stukje en realiseer me dat er veel is gebeurd en we iets moois hebben weten neer te zetten. Zijn we al daar waar we moeten zijn? Nee, nog lang niet maar er zijn mooie stappen genomen en de eerste beweging van het vliegwiel zijn te zien. Inmiddels zien steeds meer bedrijven in dat dit zou kunnen gaan werken en dat het voor onze toekomst noodzakelijk is.

U ook?

English

Sharing knowledge in order to achieve better innovation through the right collaboration, that was the reason from the start for starting up a Knowledge Sharing Center (KSC). But the flywheel did not start, knowledge (sharing) turned out to be a difficult item. What now? Should we stop? Stopping is not an option, thinking about how to get the flywheel started was what we had to do.

A consultation was started between Wesly Truijen [of RenewMyID], Rene van Ommeren [of Innovox & Partners] and Arno Sprengers [Initiator of the KSC] to consider how to proceed. It had to be different that was the starting point, but what is different then? How do you get a flywheel to spin? How do you get sincere collaborative thriving and valuable?

Value, but above all trust is important to realize the realization of safeguarding and sharing knowledge. Starting sharing was not what would get the flow going. Several steps were needed to reach our final goal, that was clear. Wesly came up with the idea to work with different divisions that each pursue their own identity and goal and that by complementing each other would lead us to a common end goal.

Academy – Platform – Events – Projects could be the divisions that could make this happen:
Academy, is the division that will help companies with a better understanding of knowledge in order to move from securing internal knowledge to sharing knowledge externally.
Platform, here we will work together to look for the right general information that is necessary for starting good innovations.
Events, offers help to companies to tell their techniques and thus to create knowledge sharing through enthusiasm.
Projects, convert knowledge into examples. You still learn the fastest from real hardware projects.

The outcome was a lot of work, thinking about the goals of various divisions, creating and organizing new websites, seeking collaboration with other organizations, searching for Innovators and members, in short, a lot of work. And now I write this piece and realize that a lot has happened and we have managed to create something beautiful. Are we already where we need to be? No, not yet, but nice steps have been taken and the first movement of the flywheel can be seen. More and more companies are now realizing that this could work and that it is necessary for our future.

You too?

KSC Wheel

Why a Knowledge Sharing Centre?

Things are running rather smoothly in the high tech manufacturing industry. Even so, this is no guarantee for the future. Collaboration based on knowledge sharing will brings us the new future.

The KSC is the connector between companies from the design and manufacturing industry, which bundles knowledge in an accessible way to achieve joint growth and collaborations on a trusted basis.

Read more

Also visit our other websites

X