KSC Platform

Het KSC Platform is de verbinder tussen bedrijven uit de ontwerp- en maakindustrie, die kennis op een laagdrempelige manier bundelt om op een vertrouwde basis tot gezamenlijke groei en samenwerking te komen.

The KSC Platform is the connector between companies from the design and manufacturing industry, which bundles knowledge in an accessible way to achieve joint growth and collaboration on a trusted basis.

 

 • Gratis laten horen waar u goed in bent.
  Show what you are good at for free.
 • Gratis leren van anderen.
  Free learning from others.
 • Gratis kennis over fabricageprocessen vinden.
  Find free knowledge about manufacturing processes.
 • Gratis leveranciers vinden.
  Find free suppliers.
 • Gratis leren hoe belangrijk kennis is voor uw organisatie.
  Learn for free how important knowledge is for your organization.
 • Gratis samenwerking opstarten met andere organisaties.
  Start collaboration with other organizations for free.

Door kennisdeling binnen het platform kan elke partij verbinding maken met een andere partij om de juiste beslissingen te nemen, met name tijdens het ontwerpproces. Daarom is het platform bedoeld om alle fasen van dit proces naadloos, vloeiend, realistisch en met volledige kostenbeheersing op de meest efficiënte en effectieve manier op elkaar af te stemmen.

Knowledge sharing within the platform allows each party to connect with another party to make the right decisions, especially during the design process. Therefore, the platform aims to align all phases of this process seamlessly, fluidly, realistically and with full cost control in the most efficient and effective way.

Technisch gezien bestaat de vorm van het Knowledge Sharing Center uit een interactieve database die ongeveer 60% van de kennis van de deelnemers bevat. Deze 60% publieke kennis is nodig om de overige 40% bedrijfsspecifieke kennis te kunnen vinden, om bilateraal contact te kunnen leggen. Deze website is geen digitale catalogus, maar eerder een digitale campus waar bedrijven gemakkelijk specialisten kunnen vinden om hen verder te helpen en waar een win-winsituatie voor de bedrijven ontstaat.

In technical terms the form of the Knowledge Sharing Centre consists of an interactive database containing approximately 60% of the participants’ knowledge. This 60% of public knowledge is required to be able to find the remaining 40% company-specific knowledge, in order to enter into bilateral contact. This website is not a digital catalogue, but rather a digital campus where companies can easily find specialists to help advance them further and where a win-win situation for the companies will arise.

Deelname als lid
Participation as member

Participatie als Innovator
Participation as Innovator

Wordt ambassadeur
Become an ambassador