About us

De essentie van toekomstige concurrentie zal niet concurreren op de traditionele manier van de 20e eeuw zijn. Dingen in de samenleving en binnen moderne bedrijven zijn te veel veranderd om vast te houden aan de ouderwetse strategieën zoals prijs of distributie. We zien sinds het begin van deze eeuw een versnelling die alleen middelgrote bedrijven kunnen beantwoorden door samenwerking en kennisdeling te omarmen. Ik geloof dat het Knowledge Sharing Center het juiste antwoord is om nieuwe producten een boost te geven en succesvol te zijn binnen netwerken van bedrijven met de ambitie om de industrie een stap verder te brengen.

The essence of future competition will not be competing in the traditional 20th century way. Things within society and within modern companies have changed too much to stick with the old school strategies like price or distribution. We have seen since the beginning of this century an acceleration which can only be answered by middle sized companies by embracing cooperation and knowledge sharing. I believe that the Knowledge Sharing Centre is the right answer to boost new products and be successful within networks of companies with the ambition to take the industry one step further.

Een beeld van onze toekomst zal ons moeten gaan inzien dat kennsideling en samenwerking extreem belangrijk gaan zijn.
An image of our future will have to make us realize that knowledge sharing and cooperation are going to be extremely important.

Met dank aan Ric Hofmans. Thanks to Ric Hofmans.

Groot worden zonder groeien
Geschreven door Ric Hofmans in samenwerking met het Knowledge Sharing CentreThe Knowledge Sharing Center.

Nederlands

Wij heten u van harte welkom op het Knowledge Sharing Centre platform. Een zelfstandig non-profit platform waar samenwerking key is.

Onze positionering luid als volgt:

“Het KSC is dé verbinder tussen bedrijven uit de design- en maakindustrie, die kennis op een toegankelijke manier bundelt om op een vertrouwde basis tot een gezamenlijke groei en samenwerkingen te komen.”

Onze visie:

Het Knowledge Sharing Centre is een in Nederland gevestigd onafhankelijk platform dat kennisborging en -deling faciliteert zodat de ketens van de Nederlandse maakindustrie wereldwijd concurrerend en succesvol kunnen presteren.

Very important statement:

Samenwerking en solidariteit, vertrouwen, gelijkwaardigheid en resultaatgerichtheid zijn cruciale kernwaarden.

Cooperation and solidarity, trust, equality and a focus on results are crucial core values.

Engels

We would like to welcome you to the Knowledge Sharing Center platform. An independent non-profit platform where collaboration is key.

Our positioning is as follows:

“The  KSC is the connector between companies from the design and manufacturing industry, which bundles knowledge in an accessible way to achieve joint growth and collaborations on a trusted basis.”

Our vision:

The Knowledge Sharing Center is an independent platform, located in the Netherlands, that facilitates knowledge assurance and sharing so that the chains of the Dutch manufacturing industry can perform competitively and successfully worldwide.

 

Het KSC is verdeeld in vier divisies die optimaal samenwerken om de gezamenlijke doelstelling te behalen.

The KSC is divided into four divisions that work together optimally to achieve the common objective.

Academy

De KSC Academy wil de brug slaan tussen het borgen van kennis en het daadwerkelijk delen ervan door een laagdrempelig aanbod van verschillende stappen in dit proces te bieden.

The KSC Academy aims to bridge the gap between securing knowledge and actually sharing it by offering an accessible range of various steps in this process.

Platform

Het KSC Platform is de verbinder tussen bedrijven uit de ontwerp- en maakindustrie, die kennis op een laagdrempelige manier bundelt om op een vertrouwde basis tot gezamenlijke groei en samenwerking te komen.

The KSC Platform is the connector between companies from the design and manufacturing industry, which bundles knowledge in an accessible way to achieve joint growth and collaboration on a trusted basis.

Events

KSC Events organiseert Events om te zorgen voor algemene kennisoverdracht tussen bedrijven. Dit om de kennis tussen bedrijven te vergroten en samen te streven naar een hoger niveau.

KSC Events is organizing Events to ensure general knowledge transfer between companies. This is to boost knowledge between companies and to strive for a higher level together.

Projects

De KSC Projects deelt succesverhalen die educatief zijn en samenwerking aanmoedigen.

The KSC Projects shares success stories that which are educational and encourage collaboration.

Why