Why

In de hightech maakindustrie loopt het vrij vlot. Toch is dit geen garantie voor de toekomst. Alle bedrijven vooral de maakindustrie hebben hun eigen uitdagingen. De complexiteit van systemen en producten toenemen en wordt innovatie duurder.

Things are running rather smoothly in the high tech manufacturing industry. Even so, this is no guarantee for the future. All suppliers specially in the manufacturing industry have their own challenges. The complexity of systems and products continue to increase and innovation is becoming more expensive.

Bovendien zet de felle internationale concurrentie de kosten enorm onder druk. Als de ondernemende maakindustrie in Nederland voorop wil blijven lopen, moet ze in actie komen.

Moreover, fierce international competition is putting enormous pressure on costs. If the enterprising manufacturing industry in the Netherlands wishes to maintain the lead, it must take action.

Slim samenwerken is de enige manier om de ambitie te realiseren en de toekomst van de High Tech regio veilig te stellen. Het is cruciaal dat de OEM’s, onderwijsinstellingen, maakbedrijven en engineeringbedrijven in de toeleveringsketen producten van de juiste prijs en kwaliteit op de markt blijven brengen. Het is daarbij van het grootste belang dat er een effectieve samenwerking tot stand wordt gebracht om zo gezamenlijk tot de meest functioneel en produceerbare oplossingen te komen.

Clever collaboration is the only way to realize the ambition and to ensure the future of the High Tech region. It is crucial that the OEMs, educational institutions, manufacturing companies and engineering companies in the supply chain put products of the right price and quality on the market. It is of the utmost importance that effective cooperation is established in order to jointly arrive at the most functional and producible solutions.

Secure IP-related knowledge and use it within your organization.

Find your general knowledge and use it as marketing.

Expliciete kennis – Explicit knowledge
Expliciete kennis is kennis die gemakkelijk kan worden gearticuleerd, gecodificeerd, toegankelijk en verwoord. Het kan gemakkelijk op anderen worden overgedragen. De meeste vormen van expliciete kennis kunnen in bepaalde media worden opgeslagen. De informatie in encyclopedieën en studieboeken zijn goede voorbeelden van expliciete kennis.

Explicit knowledge is knowledge that can be readily articulated, codified, accessed and verbalized. It can be easily transmitted to others. Most forms of explicit knowledge can be stored in certain media. The information contained in encyclopedias and textbooks are good examples of explicit knowledge.

Impliciete kennis – Implicit knowledge
Impliciete kennis is kennis die wordt verkregen door incidentele activiteiten, of zonder het besef dat er geleerd wordt. Enkele voorbeelden van impliciete kennis zijn weten hoe te lopen, rennen, fietsen of zwemmen.

Implicit Knowledge is knowledge that is gained through incidental activities, or without awareness that learning is occurring. Some examples of implicit knowledge are knowing how to walk, run, ride a bicycle, or swim.

Stilzwijgende kennis – Tacit knowledge
Stilzwijgende kennis is het soort kennis dat moeilijk op een ander kan worden overgedragen door het op te schrijven of te verwoorden. Dat Londen in het Verenigd Koninkrijk ligt, is bijvoorbeeld een stukje expliciete kennis die kan worden opgeschreven, verzonden en begrepen door een ontvanger. Het vermogen om een taal te spreken, deeg te kneden, een muziekinstrument te bespelen of complexe apparatuur te ontwerpen en te gebruiken vereist echter allerlei kennis die niet altijd expliciet bekend is, zelfs niet door deskundige beoefenaars, en die moeilijk of onmogelijk expliciet kan worden overgedragen aan andere mensen.

Tacit knowledge is the kind of knowledge that is difficult to transfer to another person by means of writing it down or verbalizing it. For example, that London is in the United Kingdom is a piece of explicit knowledge that can be written down, transmitted, and understood by a recipient. However, the ability to speak a language, knead dough, play a musical instrument, or design and use complex equipment requires all sorts of knowledge that is not always known explicitly, even by expert practitioners, and which is difficult or impossible to explicitly transfer to other people.

 

Een goed plan van de kennis van uw organisatie is erg belangrijk. Het juiste gebruik van kennis leidt uw organisatie naar een betere toekomst. Maak een verschil tussen algemene kennis en beschermde kennis. Zet beschermde kennis of IP (intellectuele eigendom) kennis optimaal in binnen uw organisatie om uw organisatie sterker te maken. Algemene kennis kan worden ingezet als marketing voor uw organisatie. De maakindustrie heeft een belangrijke rol in de ontwikkelingsfase. Een ontwerper helpen bij het maken van de juiste keuze als het gaat om productieprocessen. Het is belangrijk om je kennis om te zetten in de juiste ontwerpbeperkingen.

A good plan of the knowledge of your organization is very important. The correct use of knowledge leads your organization to a better future. Make a difference between general knowledge and protected knowledge. Use protected knowledge or IP (intellectual property) knowledge optimally within your organization to make your organization stronger. General knowledge can be used as marketing for your organization. The manufacturing industry has an important role during the development phase. Helping a designer with taking the right choice when it comes to manufacturing processes. It is important to convert your knowledge into the right design constraints.

Wat moet een ontwerper weten over de productieprocessen:
Hij moet de ontwerpbeperkingen kennen van het productieproces dat hij in zijn ontwerp gebruikt. Een ontwerpbeperking is een voorwaarde voor het betreffende productieproces. Een ontwerper hoeft het proces niet zelf uit te kunnen voeren. Een globaal begrip van het proces en de beperkingen is voldoende.

What does a designer need to know about the manufacturing processes:
He needs to know the design constraints of the production process which he is using in his design. A design constraint is a prerequisite for the relevant production process. A designer does not have to be able to perform the process himself. A global understanding of the process and the constraints is sufficient.

Wat is de meerwaarde voor een producent:
Als specialist hoeft u zich geen zorgen te maken over het weggeven van uw intellectueel eigendom. Een ontwerper heeft niet zoveel informatie over het proces nodig. Precies genoeg gevoel en aanwijzingen om het juiste proces te gebruiken. Een producent kan deze informatie gebruiken als marketing voor zijn proces en vraagt daarom meer aandacht voor zijn proces.

What is the added value for a producer:
As a specialist you do not have to worry about giving away your intellectual property. A designer doesn’t need that much information about the process. Just enough feeling and directions to ensure the using of the right process. A producer can use this information as marketing for his process so he is asking for more attention for his process.